ਮਾਂ ਖੇਲਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੀ ਲੋਰ ਦੇ ਨੇ ਅੱਖ਼ਰ

- Satinder Sartaj

Varanmala – Punjabi Alphabets

Step 1 for learning Punjabi. Lets get started.

error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Share This